You Are Here: Home - 1 , ΚΟΙΝΩΝΙΑ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 5000 άνεργους προσλαμβάνουν δήμοι και περιφέρειες - δείτε την απόφαση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2639
9 Νοεμβρίου 2011
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δή−
μων και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000
ανέργων ηλικίας 55−64 ετών 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4589/182 (1)
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων
και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέρ−
γων ηλικίας 55−64 ετών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις "..."24

αποφασίζουμε:

Την κατάρτιση προγράμματος με το διακριτικό τίτλο
«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων
και Περιφερειών), για την απασχόληση 5.000 ανέργων
ηλικίας 55−64 ετών», το οποίο έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Αντικείμενο προγράμματος −
Στόχος του προγράμματος
Σκοπός του προγράμματος είναι η απασχόληση 5.000
ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις της τοπι−
κής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων
και Περιφερειών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
74 παρ. 5 του Ν. 3863/2010 (115 Α) όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 (Α΄170), και του Ν.
3852/2010 (87 Α) για απασχόληση πρώην εργαζομένων
ηλικίας 55−64 ετών και μακροχρόνια ανέργων ηλικίας
55−64 ετών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην παρ. 2 του
άρθρου 4 της παρούσας, κατά παρέκκλιση του άρθρου
1 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α).
Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης − χρηματοδότηση −
επιλέξιμες περιοχές
1. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευ−
ρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από
εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3,
Άξονες Προτεραιότητας 3.1,3.2,3.3: «Διευκόλυνση της
πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού»
2007 – 2013.
Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντί−
στοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές
εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκτα−
μιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι 13
περιφέρειες της χώρας. Η κατανομή του έργου σε πε−
ριφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:
− Άξονας Προτεραιότητας 3.1 στις οκτώ (8) Περιφέ−
ρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά,
Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος,
Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,
− Άξονας Προτεραιότητας 3.2 στις τρεις (3) Περιφέ−
ρειες Σταδιακής Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική
Μακεδονία,
− Άξονας Προτεραιότητας 3.3 στις δύο (2) Περιφέρειες
Σταδιακής Εισόδου: Νότιο Αιγαίο και Στερεά Ελλάδα.
Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των
75.000.000 ευρώ (ΚΑΕ 2493).
Με βάση τους Άξονες Προτεραιότητας τα ποσά και
οι θέσεις για τις προβλεπόμενες πράξεις του προγράμ−
ματος εξειδικεύονται ως εξής:
• Άξονας Προτεραιότητας 3.1 για τις οκτώ ως άνω Πε−
ριφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: ποσό 41.250.000,00
€ και 2.750 θέσεις
• Άξονας Προτεραιότητας 3.2 για τις τρεις ως άνω
Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: ποσό 30.750.000,00 €
και 2.050 θέσεις.
• Άξονας Προτεραιότητας 3.3 στις δύο ως άνω Πε−
ριφέρειες Σταδιακής Εισόδου: ποσό 3.000.000,00 € και
200 θέσεις
Η μέγιστη δαπάνη ποσό των 75.000.000,00 ευρώ κα−
τανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το έτος 2011: 18.750.000,00 ευρώ
Για το έτος 2012: 37.500.000,00 ευρώ
Για το έτος 2013: 18.750.000,00 ευρώ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 38763
Στον προϋπολογισμό έτους 2011, έχουν προβλεφθεί
ανάλογες πιστώσεις.
2. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα ΚΥΑ
χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1998/2006
της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de
minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει
της παρούσας κοινή υπουργική απόφαση, αθροιζόμενη
με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει
ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το
ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών
οικονομικών ετών. Ως ημερομηνία λήψης της ενίσχυσης
νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης.
Επισημαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης
αθροίζονται και οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που
έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχει−
ρήσεις.
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που
διατηρούν μεταξύ τους μια από τις παρακάτω σχέ−
σεις:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δι−
καιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης
επιχείρησης
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να
παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, δι−
αχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του καταστατικού
της τελευταίας
γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκήσει κυριαρ−
χική επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που
έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστα−
τικού της αυτής της τελευταίας
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που
έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν
λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων
ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχεί−
ρησης.
Οι επιχειρήσεις που διατηρούν μια από τις εν λόγω
σχέσεις μέσω ενός φυσικού προσώπου ή ομάδας φυσι−
κών προσώπων που ενεργούν από κοινού θεωρούνται
επίσης συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις θεωρείται ότι ανήκουν
στην ίδια επιχειρηματική μονάδα, υπό την έννοια που
αναφέρεται στην ενοποιημένη Ανακοίνωση της Επι−
τροπής περί Δικαιοδοσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου για τον έλεγχο των
συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων.
Άρθρο 3
Ρόλος του ΟΑΕΔ
Σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 5β του ν. 3863/2010
(115 Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 66 παρ. 6
του Ν. 3996/2011 (Α΄170): «Είναι δυνατή η ένταξη των
απολυομένων... σε πρόγραμμα εργασίας των μακρο−
χρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 64 ετών για εργασία
στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο
51 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄) στους Οργανισμούς Το−
πικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και στις
πάσης φύσεως επιχειρήσεις αυτών, κατά παρέκκλιση
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234) με απόφαση του
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά
από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.».
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Οργανισμός Απασχόλη−
σης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο του προ−
γράμματος, ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχεί−
ρισης (ΕΦΔ).
Με τη με αριθμό 53672/4775/17−07−2008 υπουργι−
κή απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό
9.12276/οικ.6.1615/15−07−2009 και τη με αριθμό 0.6403/οικ.
6.733/30−3−2010 υπουργική απόφαση εκχωρήθηκαν αρ−
μοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» στον ΟΑΕΔ. Για την πράξη αυτή
δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο
ως άνω πρόγραμμα.
Άρθρο 4
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι
και προϋποθέσεις συμμετοχής
1. Επιχειρήσεις
Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκη−
σης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφε−
ρειών).
Δεν υπάγονται:
• Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν τους
ανέργους τις βραδινές ώρες πέραν της 22ης ώρας.
• Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως
προβληματικές.
• Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων
εκκρεμεί ανάκτηση παλαιάς κρατικής ενίσχυσης.
2. Άνεργοι
Οι ωφελούμενοι που θα απασχοληθούν από τις δικαι−
ούχους επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα
είναι:
− Πρώην εργαζόμενοι ηλικίας 55−64 ετών, της παρ. 4
του άρθρου 74 του ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του Ν. 3996/2011 (Α΄ 170) (να έχουν συμπλη−
ρώσει δηλαδή το 55ο έτος και το 64ο έτος της ηλικίας
τους αντίστοιχα κατά την υπόδειξη τους από την Υπη−
ρεσία) που έχει καταγγελθεί η σύμβασή τους από την
15η Ιουλίου 2010 και μετά (ημερομηνία δημοσίευσης του
ν.3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς
διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις»).
− Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 55−64 ετών (να έχουν
συμπληρώσει το 55ο έτος και το 64ο έτος της ηλικίας
τους αντίστοιχα).
Επιπλέον απαιτείται:
− Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν
δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
− Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους
μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα
διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
− Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο
εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει
σε ατομικό σχέδιο δράσης.
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:
− Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις
διατάξεις του Ν.2643/98.
Άρθρο 5
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων
1. Μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), που επιθυ−
μούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν
κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγω−
38764 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
γής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ορ−
γανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του
συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/)
στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγε−
ται η επιχείρηση της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθμού, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.
Επιπλέον, οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση
βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως
άνω ιστοσελίδα:
− σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de
minimis) σύμφωνα με το πρότυπο, που είναι αναρτημένο
στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ,
− ότι δεν είναι προβληματική
− ότι δεν εκκρεμεί εις βάρος της ανάκτηση παλαιάς
κρατικής ενίσχυσης
− ότι λειτουργεί
− ότι ασκεί οικονομική δραστηριότητα
− στην ίδια δήλωση θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση των
όρων του προγράμματος, τους οποίους αποδέχεται και
πληροί.
2. Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από
το σύστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων του
Οργανισμού, για την οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά
η δικαιούχος επιχείρηση, ο νόμιμος εκπρόσωπος της
δικαιούχου επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που νόμιμα
εξουσιοδοτήθηκε, οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών να προσκομίσει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2)
αντίγραφο της ανωτέρω αίτησης και υπεύθυνη δήλωση
στις οποίες θα έχει τεθεί η υπογραφή του νόμιμου εκ−
πρόσωπου και η σφραγίδα της δικαιούχου επιχείρησης.
Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ταυτόχρονα με την
παραλαβή των ανωτέρω θα προβαίνει στην έκδοση της
εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης.
Η εγκριτική απόφαση, στην οποία θα αναφέρεται και
ο ΑΦΜ της επιχείρησης θα κοινοποιείται άμεσα στον
δικαιούχο.
3. Ύστερα από την εγκριτική απόφαση θα ελέγχε−
ται άμεσα από τον αρμόδιο υπάλληλο «διαχειριστή» η
διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις
απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας
σχετικά τον Προϊστάμενο και όλους τους αρμόδιους
υπαλλήλους της Υπηρεσίας.
4. Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων
στο σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας, και ύστε−
ρα από τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης
και σύμφωνα με τις προτάσεις που περιέχονται στα
ατομικά σχέδια δράσης, θα γίνεται μετά την κατάθεση
εντολής κενής θέσης, η παραπομπή τους στις δικαιού−
χους επιχειρήσεις, από τους αρμόδιους υπαλλήλους
των Υπηρεσιών, με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και
ζήτησης.
5. Μετά την εγκριτική απόφαση, η επιχείρηση οφείλει
να προχωρήσει στην ένταξη των ανέργων στο Πρόγραμ−
μα, εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την έκδοση της
εγκριτικής απόφασης. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμο εργα−
τικό δυναμικό η αίτηση τίθεται σε «αναμονή» διάρκειας
επτά (7) ημερών, μετά το πέρας των τριάντα πέντε (35)
ημερών από την εγκριτική απόφαση. Η ένταξη καταχω−
ρείται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση. Σε περίπτωση
που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί, δεν καλυφθούν εντός
της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται άκυρες.
6. Μετά την εξατομικευμένη προσέγγιση των ανέργων,
την υπόδειξή τους στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις,
ο υπεύθυνος διαχειριστής ενημερώνει το σύστημα ότι
η αίτηση περνάει στο στάδιο της «έγκρισης» και ολο−
κληρώνει την έγκριση στο σύστημα για όσες εντάξεις
έχουν γίνει εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
Άρθρο 6
Ποσό, πόροι και συνολική
διάρκεια του προγράμματος
Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης
ανέρχεται στο ποσό των 25 €.
Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιχορη−
γείται από την ημερομηνία ένταξής του.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε ημέρα πλή−
ρους απασχόλησης για τους μισθωτούς και για τους
ημερομισθίους, εφόσον υπάρχουν είκοσι πέντε (25)
τουλάχιστον ημέρες ασφάλισης, που αντιστοιχούν σε
πλήρες ωράριο εργασίας.
Κατά τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος είναι
δυνατόν ο επιχορηγούμενος μισθωτός να ασφαλιστεί
μόνο για τρεις (3) μήνες κατ΄ έτος, κάτω των είκοσι
πέντε (25) ημερών ασφάλισης.
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται
στους είκοσι επτά (27) μήνες (είκοσι τέσσερις (24) μήνες
επιχορήγηση και τρεις (3) μήνες δέσμευση).
Σε κάθε περίπτωση το ποσό επιχορήγησης που λαμ−
βάνει συνολικά η επιχείρηση υπόκειται στον περιορισμό
που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 3 της παρούσας.
Άρθρο 7
Έναρξη, όροι και διαδικασία επιχορήγησης
1. Υποβολή αίτησης
Αξιώσεις των δικαιούχων επιχειρήσεων για είσπραξη
της επιχορήγησης για άτομα που θα υπαχθούν στο
πρόγραμμα ασκούνται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη
κάθε τριμήνου απασχόλησης. Ειδικά για την πρώτη επι−
χορήγηση ως μήνας απασχόλησης θα υπολογίζεται ο
μήνας ένταξης των ανέργων, ανεξάρτητα από τον αριθ−
μό ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν.
Για τη λήψη της επιχορήγησης, η επιχείρηση οφείλει
να υποβάλλει αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
όπως αυτά προσδιορίζονται στη συνέχεια.
2. Δικαιολογητικά
Η επιχείρηση, μαζί με την αίτηση της παρ.1 του παρό−
ντος άρθρου, θα υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Έντυπη Κατάσταση που θα περιλαμβάνει :
• το ονοματεπώνυμο των ενταχθέντων, βάσει του
προγράμματος,
• τον Α.Μ.ΙΚΑ−ΕΤΑΜ
• την ειδικότητα,
• τη χρονολογία πρόσληψης,
• την ημερομηνία γέννησης,
• τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά
μήνα,
• το ποσό της ημερησίας επιχορήγησης,
• το ποσό με το οποίο βαρύνεται ο ΟΑΕΔ σύμφωνα
με το πρόγραμμα,
• το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο
εργαζόμενος ,το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του
προβλεπόμενου από τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες
διατάξεις,
• στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές
των ενταχθέντων μισθωτών ότι απασχολήθηκαν και
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 38765
πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται
η επιχορήγηση.
Σε περίπτωση, που δεν υπάρχουν οι υπογραφές των
εργαζομένων στο υπόδειγμα Β, είναι δυνατή η καταβο−
λή της επιχορήγησης αρκεί να συνυποβληθούν παρα−
στατικά πληρωμής των εργαζομένων (υπογεγραμμένες
μισθοδοτικές καταστάσεις, αντίγραφα λογαριασμών
μισθοδοσίας κλπ.)
β) Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), η οποία μπο−
ρεί να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευ−
όμενη με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται
ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.
γ) Γραμμάτια είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφα−
λιστικών εισφορών
− Αντίγραφα των γραμματίων κατάθεσης (αν η κα−
ταβολή έγινε σε Τράπεζα) ή των προσωρινών γραμμα−
τίων είσπραξης (αν η καταβολή έγινε σε Υποκ/μα του
ΙΚ− ΕΤΑΜ), που αντιστοιχούν στις μηνιαίες εισφορές,
τις οποίες είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να κατα−
βάλει για τους μήνες που αναφέρονται στην τρέχουσα
τριμηνιαία χρονική περίοδο.)
− Σε περίπτωση που επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους
εναλλακτικούς τρόπους συναλλαγής για την απόδοση
των ασφαλιστικών τους εισφορών (π.χ. Internet Banking,
Phone Banking) τότε θα πρέπει να προσκομίσουν αντί−
γραφο συναλλαγής πληρωμής όπου αναγράφεται η
ένδειξη «ΑΜΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ», «ΕΚΤΕΛΕΣΜΕ−
ΝΗ», «ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΗΚΕ» και Υπεύθυνη δήλωση ότι τα
αναγραφόμενα είναι ακριβή και αληθή.
Εάν η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρή−
ζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώ−
σει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ − ΕΤΑΜ.
δ) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημε−
ρότητας ή βεβαίωση οφειλής όπου απαιτείται. Σύμ−
φωνα με τις με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 και ΔΙΑΔΠ/
Φ.Α.1.1/2407/26/01/2009 ΚΥΑ τα παραπάνω δικαιολογη−
τικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για
την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία.
ε) Αντίγραφο κατάστασης του προσωπικού και προ−
γραμμάτων ωρών εργασίας θεωρημένη από το Σ.ΕΠ.Ε.
στην οποία να φαίνονται οι ώρες απασχόλησης του
μισθωτού ημερησίως.
ζ) Τιμολόγιο με το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό
της επιχορήγησης.
Τα δελτία ανεργίας, καθώς και οι αναγγελίες ένταξης
των εργαζομένων θα αναζητούνται από τα αρχεία της
οικείας Υπηρεσίας.
4. Διενέργεια ελέγχων / Υποχρεώσεις τήρησης αρ−
χείων
Ύστερα από την υποβολή της αίτησης για καταβολή
της επιχορήγησης, πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγ−
χος, μετά την απόφαση ανάθεσης από την αρμόδια
Διεύθυνση Διοικητικού, σε ελεγκτές προκειμένου να
ελεγχθεί αν η δικαιούχος επιχείρηση τηρεί τους όρους
του προγράμματος (λειτουργία της επιχείρησης, απα−
σχόληση του επιχορηγούμενου προσωπικού, κατάσταση
μισθοδοσίας του προσωπικού κλπ).
Ειδικότερα στον πρώτο επιτόπιο έλεγχο για την κα−
ταβολή της επιχορήγησης, θα ελέγχονται και τα ανα−
φερόμενα, τόσο στην ηλεκτρονική αίτηση, όσο και στην
Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 5. Σε περίπτωση που δεν
τηρούνται οι όροι του προγράμματος η Υπηρεσία (ΚΠΑ,
ΚΠΑ 2) θα προβαίνει σε ανάκληση της εγκριτικής από−
φασης. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι η δικαιούχος
επιχείρηση δικαιούται ενίσχυση για λιγότερες θέσεις
από αυτές που έχει υπαχθεί, η Υπηρεσία θα προβεί σε
μερική ανάκληση της εγκριτικής απόφασης.
Τα παραστατικά υπαγωγής ελέγχονται στην δικαιούχο
επιχείρηση.
Οι ελεγκτές κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων
των ενταγμένων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα, θα ελέγ−
χουν εάν έχουν καταβληθεί οι απαιτητές ασφαλιστικές
εισφορές ή έχουν ρυθμιστεί και θα διατυπώνεται στην
έκθεση ελέγχου στο πεδίο «παρατηρήσεις».
Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου των Ε.Π. του ΕΣΠΑ, ελέγχους
στους δικαιούχους της πράξης του συνολικού προγράμ−
ματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να
διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του συνολικού προ−
γράμματος.
Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιού−
νται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προ−
γράμματος, η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. συντάσσει
σχετικές εκθέσεις τις οποίες διατηρεί στο φάκελο της
επιχείρησης και στις οποίες καταγράφονται με λεπτο−
μέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης. Αντίγραφο
της έκθεσης παραδίδεται στην επιχείρηση. Ο φάκελος
αυτός διατηρείται στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του
Ο.Α.Ε.Δ. και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν
στη σχέση της επιχείρησης με το συνολικό πρόγραμ−
μα, ξεκινώντας από την αίτηση και μέχρι τη λήξη του
χρόνου διατήρησης του προσωπικού, όπως παραστα−
τικά δαπανών τόσο της δικαιούχου επιχείρησης όσο
και της Υπηρεσίας που καταβάλλει την επιχορήγηση,
διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας, όπως εγκριτικές
αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών ενστάσεων, εκ−
θέσεις ελέγχων κ.λ.π..
Οι ελεγχόμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται :
• Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο,
στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ.
• Να αποδέχονται όλους τους προβλεπόμενους από
το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου επιτόπιους ελέγ−
χους και επιθεωρήσεις από τα αρμόδια ελεγκτικά όρ−
γανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την
παροχή σε αυτά όλων των δικαιολογητικών στοιχείων
που ζητούνται.
• Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που
αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον
τρία (3) χρόνια από το κλείσιμο ή μερικό κλείσιμο του
Επιχειρησιακού προγράμματος, όπως αυτό προβλέπεται
στο άρθρο 90 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006 και
στο άρθρο 21 παρ. 10 του ν. 3614/2007.
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Αν−
θρώπινου Δυναμικού» διατηρεί το δικαίωμα να πραγμα−
τοποιεί ελέγχους στον ΟΑΕΔ, ως προς την τήρηση των
καθηκόντων του, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.
Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετι−
κούς κανονισμούς και το Ν. 3614/07 διενεργούνται από
την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), κα−
θώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
Οι έλεγχοι του προγράμματος, αρμοδιότητος του
ΟΑΕΔ θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ
σύμφωνα με τα οριζόμενα α) στην Κοινή Υπουργική
Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/34255/0022/6−6−2001, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, β) της με αριθμ. 2854/1−7−2008
Απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και γ) τις διατάξεις της
38766 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008, όπως αυτή
ισχύει κάθε φορά.
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνί−
στανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρη−
ματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης
των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύμφωνα με
τους όρους της απόφασης ένταξης των πράξεων, καθώς
και τη συμμόρφωση των εμπλεκόμενων φορέων με τους
κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης
του συνολικού προγράμματος, οι οποίοι βασίζονται στο
εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, καθώς και
την Υπουργική Απόφαση του Συστήματος με αρ. πρωτ.
14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ540/Β), όπως ισχύει.
5. Καταβολή της επιχορήγησης.
Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2), ύστερα από το
σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών και αφού διαπι−
στώσει ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του
προγράμματος, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκρι−
τικής απόφασης.
Ύστερα από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης
ακολουθεί η ενταλματοποίηση της δαπάνης και η κα−
ταβολή της ενίσχυσης.
Άρθρο 8
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις
Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρή−
σουν τις επιχορηγούμενες θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη
συνολική διάρκεια του προγράμματος (χρόνος επιχορή−
γησης και δέσμευσης είκοσι επτά (27) μήνες).
Σε περίπτωση, που η δικαιούχος επιχείρηση, μειώσει
το επιχορηγούμενο προσωπικό της και εφόσον δεν το
αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρό−
γραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας
όσες μειώθηκε το προσωπικό.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ει−
δικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε
επιχορηγούμενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση
μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για
τον εργοδότη.
Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύμ−
βασης εργασίας.
Άρθρο 9
Επιμήκυνση Προγράμματος
Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης
κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευ−
ση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε πε−
ρίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου, β)
άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση
του εργαζομένου και γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης
λόγω θερινών διακοπών. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από
αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταμένου
της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.
Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού
μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι
δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του
εργοδότη κατά τριάντα (30) ημέρες για κάθε άτομο που
αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και
απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας
Απασχόλησης.
Άρθρο 10
Διακοπή επιχορήγησης
Στην περίπτωση που το ποσό της δαπάνης έχει κα−
ταβληθεί από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως απευθείας στην
επιχείρηση, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ
με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27−3−2008, όπως αυτή ισχύει
κάθε φορά.
Άρθρο 11
Παραγραφή αξίωσης
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιο−
λογητικών για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της
προθεσμίας των δύο μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου,
τότε η αξίωσή του για το συγκεκριμένο ποσό παραγρά−
φεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης, με απόφαση
του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλη−
σης του Οργανισμού, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί
και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέ−
σεις του Προγράμματος. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της
ως άνω προθεσμίας κατά εξήντα (60) ημέρες, ύστερα
από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας.
Άρθρο 12
Ανάκληση υπαγωγής στο πρόγραμμα
Ύστερα από τη λήξη της προθεσμίας των σαράντα
δυο (42) ημερών της παρ.5 του άρθρου 5 για την ένταξη,
ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
προβαίνει στην ολική ανάκληση της εγκριτικής απόφα−
σης, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν κάλυψε το
σύνολο των αιτηθεισών θέσεων ή σε μερική ανάκληση
στην περίπτωση που η επιχείρηση κάλυψε μέρος των
αιτηθεισών θέσεων.
Άρθρο 13
Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιού−
χων επιχειρήσεων στο πρόγραμμα και των Υπηρεσιών
Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται με απόφαση της
Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων.
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρε−
σία εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της
απορριπτικής απόφασης.
Άρθρο 14
Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας
1. Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του
Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής, ο κατάλο−
γος των δικαιούχων του παρόντος προγράμματος (με
αναφορά στην ονομασία της πράξης και στο ποσό της
δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην πράξη)
δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.espa.gr.
2. Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης
των πράξεων, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, γίνεται μνεία για
την συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα−
μείου και του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007−2013.
3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι
να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντι−
κειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με
τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 38767
Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών
της Ειδικής Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων.
Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:
• Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων
• Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων
• Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων
Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των
δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το
φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.
Άρθρο 15
Τελικές διατάξεις
1. Με δημόσια πρόσκληση, η οποία εκδίδεται με από−
φαση του Διοικητή του Οργανισμού, προσδιορίζεται η
ημερομηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων
για υπαγωγή στο πρόγραμμα, λήγει αυτόματα μέσω του
ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την
κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων, όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 της παρούσας. Μετά την αυτόματη λήξη
της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η υποβολή
των αιτήσεων για αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι
το 10% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην περί−
πτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής
και ικανοποιούνται με βάση την ημερομηνία υποβολής
των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις.
3. Το Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται με απόφασή του: α)
να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών
αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα και β) να αναστεί−
λει, να συνεχίσει και να λήξει την προθεσμία υποβολής των
ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα.
4. Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμμα−
τος, εξειδικεύονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, μετά
τη σύμφωνη γνώμη της οικείας διαχειριστικής αρχής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
thessnews.gr - Designed by SimplexDesign