You Are Here: Home - ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Εκλογές στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (ΕΒΕΘ)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) ανακοίνωσε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη των εξήντα ένα (61) νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου θα διενεργηθούν τη Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 8 π.μ. έως 19.00 μ.μ. στο κατάστημα του Ε.Β.Ε.Θ., Τσιμισκή 29.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι είναι ταμειακώς εντάξει και έχει παρέλθει ένας χρόνος από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο (δηλαδή έχουν εγγραφεί μέχρι και τις 11.12.2010).
Οικονομικά τακτοποιημένα θεωρούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου που θα εξοφλήσουν ή θα διακανονίσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι και το έτος 2010 το αργότερο 40 ημέρες πριν από τις εκλογές ήτοι μέχρι και την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14:30.
Σημειώνεται ότι το εκλογικό δικαίωμα ασκείται προσωπικά με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκησή του είναι η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, με το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ψηφοφόρου. Κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες από μία ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει.
Η καταχώρηση των μελών στους εκλογικούς καταλόγους γίνεται ως εξής: αυτεπάγγελτα καταχωρούνται από την Εκλογική Επιτροπή, με βάση τα στοιχεία Μητρώου, που τηρούν τα Επιμελητήρια για τα Μέλη τους:
α. τα στοιχεία του επιχειρηματία επί ατομικών επιχειρήσεων,
β. τα στοιχεία των ομορρύθμων εταίρων, αν πρόκειται για ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες που έχουν έως και δύο ομόρρυθμα μέλη,
γ. τα στοιχεία των δύο διαχειριστών ή του ενός διαχειριστή και του ενός εταίρου, αν πρόκειται για εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που έχουν έως και δύο διαχειριστές ή ένα διαχειριστή και έναν εταίρο και
δ. τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου ή πράκτορα ή αντικλήτου κάθε υποκαταστήματος αλλοδαπής επιχείρησης.
Το ΕΒΕΘ καλεί τα νομικά πρόσωπα, των οποίων οι εκπρόσωποι δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα κατά τα ανωτέρω, να υποβάλουν τις εξουσιοδοτήσεις τους για τις οποίες έντυπος τύπος διατίθεται από τη γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής. Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβάλλονται στην Εκλογική Επιτροπή, επτά τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι μέχρι την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 14:30.
Επισημαίνεται ότι τα νομικά πρόσωπα που δεν θα υποδείξουν τους εκπροσώπους τους μέχρι την προαναφερόμενη προθεσμία δεν θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία.
Τα νομικά πρόσωπα εκπροσωπούνται στις εκλογές ως ακολούθως:
Κάθε προσωπική εταιρία (ΟΕ, ΕΕ) μέχρι και δύο ψήφους των ομορρύθμων εταίρων της που υποδεικνύονται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Κάθε Ε.Π.Ε. μέχρι και δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της που υποδεικνύονται από την εταιρία.
Κάθε Α.Ε. τρεις ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το διοικητικό συμβούλιο και μπορεί να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
Κάθε υποκατάστημα, μία ψήφο του διευθυντή ή του αναπληρωτή αυτού.
Κάθε αλλοδαπή Α.Ε. και Ε.Π.Ε., μία ψήφο του νομίμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή του αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
Κάθε συνεταιρισμός, δύο ψήφους του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους.
Υπενθυμίζεται ότι εκλόγιμοι, δηλαδή υποψήφιοι για να εκλεγούν, είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά, είτε ως μέλη προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ) ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, είτε ως μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιριών ή Συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι οι συνταξιούχοι.

Το ΕΒΕΘ καλεί τους επικεφαλής των συνδυασμών ή τους μεμονωμένους υποψήφιους που ενδιαφέρονται να διεκδικήσουν το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. να καταθέσουν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 14.30 στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία θα επισυνάπτεται γραμμάτιο είσπραξης από το ταμείο του Επιμελητηρίου περί καταθέσεως σε αυτό του ποσού των 50ευρώ.
Η αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα έντυπα εξουσιοδότησης χορηγούνται από τη γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής, είναι επίσης αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ε.Β.Ε.Θ., www.ebeth.gr, από όπου μπορούν να εκτυπωθούν (ώρες λειτουργίας του πρωτοκόλλου της Εκλογικής Επιτροπής κάθε εργάσιμη ημέρα, 8:30 - 14:00.
Εφιστάται η προσοχή στις παρακάτω προθεσμίες, οι οποίες είναι καταληκτικές και δεν θα δοθεί παράταση:
1. Εξόφληση ή διακανονισμός των συνδρομών, λήξη 01.11.2011
2. Κατάθεση αιτήσεων υποψηφιοτήτων, λήξη 11.11.2011.
3. Υποβολή εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων (εξουσιοδοτήσεις), λήξη 04.12.2012.
thessnews.gr - Designed by SimplexDesign